LIMBA NOSTRA … [lèssicu, tèrmines, ortografia, morfologia, sintassi]

[NOTAS, DUDAS, CUSSÌGIOS]
Resp. redatzione Diegu Corràine

Prima pàgina > FÀULAS… > FÀULA: "su sardu si podet imparare petzi in famìlia!"

FÀULA: "su sardu si podet imparare petzi in famìlia!"

chenàbura 1 maju 2020, de RED

.tab text-indent:40px Est beru chi finas a sessanta annos a como su sardu si podiat imparare petzi in famìlia e in sa bidda.
Como, imbetzes, est minimende s’impreu de su sardu in famìlia, mescamente cun sos pitzinnos. Galu de mancu su sardu est impreadu dae sas piseddas, ca in famìlia preferint a lis imparare s’italianu.

Non benit bene a cambiare custa tendèntzia, si non cun campagnas de promotzione, publitzidade direta e indireta e cun s’impreu sotziale e territoriale, chi però cherent pessados, disinnados, finantziados, praticados. Carchi cosa est cumintzada ma est galu pagu.

Tando, est craru chi si no est prus sa famìlia a assegurare sa trasmissione intergeneratzionale de su sardu, bi diat dèvere pessare su Guvernu sardu e su istatale. Aplichende sas leges de como, megiorende·las o faghende·nde noas e finantziende·las cun dinare bundante, chi diat finas assegurare traballos e traballadores noos in cada setore.

Ma, pro fàghere custu, bi cheret unu moimentu culturale e polìticu forte a beru, chi galu s’est formende.

Pustis naradu custu, tocat a annànghere chi, a dies de oe, finas si in famìlia est minimadu s’impreu de su sardu, in foras de sa famìlia podimus tènnere àteras ocasiones, mèdios e àmbitos pro imparare su sardu, orale e iscritu, locale e universale. Ma pro custu bi cheret una polìtica linguìstica generale e coerente chi pòngiat sa sardu in su primu postu in su sistema de comunicatzione sotziale e territoriale. SI PODET.

De su restu, sos primos chi in Sardigna ant imparadu s’italianu l’ant imparadu in iscola, pustis dae sa ràdiu e tv e dae sos giornales e libros. E s’italianu l’amus imparadu, finas tropu...!

Su matessi caminu lu podimus sighire pro su sardu, pro torrare sa limba a su 100% de sos Sardos!

Cun programas de educatzione permanente, sotziale e territoriale, in totu sos logos e impreos, in pagos annos podimus torrare a sa limba, cumpensende dècadas de regressu linguìsticu. Ma totus devent fàghere sa parte issoro, pratichende su sardu semper e in totue.

Ma, tando, pro ite calicunu contat custa fàula?

Pesso chi siat una manera pro negare cale si siat polìtica linguìstica possìbile (cun sa funtzione fundamentale de s’iscola) e cale si siat normativa iscrita unitària, presentada comente "innaturale" e "artifitziale", santifichende s’oralidade, sos particularismos dialetales, sa "ispontaneidade" linguìstica e duncas sa "naturalesa" de s’imparu in famìlia, chi, però, est semper prus dèbile. Est una manera matzonina pro indebilitare sa limba sarda (ischende chi sa famìlia ebbia oramai non podet assegurare tempus venidore a su sardu) e assegurare fortza e presèntzia definitiva a s’italianu.