LIMBA NOSTRA … [lèssicu, tèrmines, ortografia, morfologia, sintassi]

[NOTAS, DUDAS, CUSSÌGIOS]
Resp. redatzione Diegu Corràine

Prima pàgina > FÀULAS… > FÀULA: " Sos Sardos non si cumprendent a pare...!"

FÀULA: " Sos Sardos non si cumprendent a pare...!"

domìniga 3 maju 2020, de RED

Pro prima cosa, tocat a nàrrrere chi, cunforma a sos istùdios sotziulinguìsticos, prus de su 90% de sos Sardos cumprendet su sardu.

In prus, chie faeddat semper in sardu cun sos amigos, in famìlia, cun gente de aterue, non tenet dificultade peruna a cumprèndere totu sos limbàgios de Sardigna. Su lèssicu fundamentale est su pròpiu, pronuntziadu in manera diferente. Chie est acostumadu a su sardu, l’est finas cun sas pronùntzias diferentes. E si pròpiu intendet unu faeddu nou, pregontat ite cheret nàrrere (manifestende curiosidade) o isetat de leare su sentidu dae totu sas frases.

Ma, tando, dae ue naschet custa fàula? A su sòlitu la bogat a campu chie est contràriu a sa limba o tenet cumplessos de inferioridade a cunfrontu de su sardu. Est un’iscusa pro giustificare sa negatzione de sa chistione "limba sarda" e pro sighire cun su podere de s’italianu.

Su malu est chi, su prus de sas bias, custa fàula e iscusa est bogada a campu dae gente istudiada, finas in sos mèdios informatovos e in sas universadades, pro:

— istorrare sa gente dae sa limba sarda.
— negare sa possibilidade de tènnere una norma iscrita comuna.
— cunsacrare su domìniu de s’italianu comente "norma istandard" pro sos Sardos.